ساشا فرجی

ساشا فرجی

کندو کد: S52604931

انضباط در کندو

متوسط

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

متوسط

پیشرفت در آموزش ها

خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

     
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

10 مهر ماه

11 مهر ماه

12 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

   
           
           
خرداد 1400          
           
مهارت های ساشا در کندو آکادمی
هنر 45%
ورزش 75%
فارسی 60%
زبان انگلیسی 35%