سلنا جعفری

کندو کد: S11804931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه

     

 

 
           
           
           
           

4 مهر ماه

6 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

     
           
           
           
           
           
         

 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های سلنا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%