سلین سر فلاح

کندو کد: S81215931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه

     

 

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

7 مهر ماه

10 مهر ماه

11 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

       
           
           
           
           
         

 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
مهارت های سلین در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%