شانا جواهری

کندو کد: S13106931

انضباط در کندو

خوب

شرکت در برنامه های کندو

خوب

رابطه با مربیان و دوستان

خوب

پیشرفت در آموزش ها

قابل قبول

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

15 شهریور ماه

16 شهریور ماه

17 شهریور ماه

20 شهریور ماه

21 شهریور ماه

 

23 شهریور ماه

24 شهریور ماه

27 شهریور ماه

29 شهریور ماه

30 شهریور ماه

 

31 شهریور ماه

         
           
           
           
مهارت های شانا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%