سی دا صحرانورد

کندو کد: S70306931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

برنامه

غذایی

تیرماه

 

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

17 مهر ماه

18 مهر ماه

24 مهر ماه

26 مهر ماه

   
           
           
           
           
تیرماه 1400           
           

6 تیر ماه

   

7 تیر ماه

     

8 تیر ماه

9 تیر ماه

 

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

15 تیر ماه

16 تیر ماه

19 تیر ماه

20 تیر ماه

  

21 تیر ماه

   

28 تیر ماه

         

4 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

10 مرداد ماه

12 مرداد ماه

13 مرداد ماه

مهارت های سی دا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%