سیلوانا حامدی

کندو کد: S515069312

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           

آبان ماه 1400

         
           

11 آبان ماه

12 آبان ماه

15 آبان ماه

16 آبان ماه

22 آبان ماه

23 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

26 آبان ماه

     
           
           
           
مهارت های سیلوانا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%