سیوان جمال خانی

سیوان جمال خانی

کندو کد: S32206931

انضباط در کندو

خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

شهریور ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

 
           
           
           
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

6 مهر ماه

7 مهر ماه

10 مهر ماه

12 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

27 مهر ماه

         
           
           
خرداد 1400 تیرماه 1400  مرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400    
           

12 تیر ماه

13 تیر ماه

 

14 تیر ماه

 

16 تیر ماه

19 تیر ماه

21 تیر ماه

   

22 تیر ماه

    

23 تیر ماه

     

26 تیر ماه

     

27 تیر ماه

28 تیر ماه

 

2 مرداد ماه

3 مرداد ماه

 

4 مرداد ماه

5 مرداد ماه

6 مرداد ماه

9 مرداد ماه

11 مرداد ماه

13 مرداد ماه

16 مرداد ماه

17 مرداد ماه

18 مرداد ماه

19 مرداد ماه

20 مرداد ماه

23 مرداد ماه

31 مرداد ماه

     

1 شهریور ماه

2 شهریور ماه

3 شهریور ماه

7 شهریور ماه

8 شهریور ماه

 

9 شهریور ماه

10 شهریور ماه

13 شهریور ماه

15 شهریور ماه

31 شهریور ماه

 
مهارت های سیوان در کندو آکادمی
هنر 70%
ورزش 85%
فارسی 80%
زبان انگلیسی 100%