سورن سینگ

کندو کد: S20106931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

 

مناسبت های دی ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
مناسبت های بهمن ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

بهمن ماه 1400

مناسبت های اسفند ماه کندو 1400

برنامه

غذایی

اسفند ماه 1400

برنامه

غذایی

اردیبهشت ماه 1401

 
           
           
           
           
           
           
           
           
مهر ماه 1400 آبان ماه 1400 آذر ماه 1400      
           

3 مهر ماه

4 مهر ماه

17 مهر ماه

18 مهر ماه

19 مهر ماه

20 مهر ماه

21 مهر ماه

24 مهر ماه

25 مهر ماه

26 مهر ماه

27 مهر ماه

28 مهر ماه

3 آبان ماه

4 آبان ماه

5 آبان ماه

8 آبان ماه

9 آبان ماه

10 آبان ماه

11 آبان ماه

15 آبان ماه

24 آبان ماه

25 آبان ماه

29 آبان ماه

30 آبان ماه

1 آذر ماه

2 آذر ماه

3 آذر ماه

6 آذر ماه

7 آذر ماه

8 آذر ماه

10 آذر ماه

13 آذر ماه

17 آذر ماه

22 آذر ماه

   
           
           
           
           
مهارت های سورن در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%