ویانا بوترابی

ویانا بوترابی

کندو کد: V21705931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

بسیار خوب

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

برنامه

غذایی

مهر ماه

   
           
           
           
           

5 تیر ماه

6 تیر ماه

     

7 تیر ماه

     
     
           
           
           
           
خرداد 1400          
           
مهارت های ویانا در کندو آکادمی
هنر 90%
ورزش 85%
فارسی 75%
زبان انگلیسی 85%