یارا زه تاب

کندو کد: Y40206931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

بسیار خوب

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار خوب

برنامه

غذایی

مهر ماه 1400

برنامه

غذایی

آبان ماه 1400

برنامه

غذایی

آذر ماه 1400

مناسبت های دی ماه کندو 1400

 

برنامه

غذایی

دی ماه 1400

 
           
           
           
           

5 دی ماه

6 دی ماه

7 دی ماه

8 دی ماه

12 دی ماه

13 دی ماه

14 دی ماه

15 دی ماه

18 دی ماه

19 دی ماه

20 دی ماه

21 دی ماه

25 دی ماه

         
           
           
آذر ماه 1400          
           

6 آذر ماه

7 آذر ماه

8 آذر ماه

9 آذر ماه

10 آذر ماه

13 آذر ماه

14 آذر ماه

15 آذر ماه

16 آذر ماه

17 آذر ماه

20 آذر ماه

21 آذر ماه

22 آذر ماه

23 آذر ماه

24 آذر ماه

27 آذر ماه

28 آذر ماه

29 آذر ماه

30 آذر ماه

         
           
مهارت های یارا در کندو آکادمی
هنر 0%
ورزش 0%
فارسی 0%
زبان انگلیسی 0%