یونا پاداشی

کندو کد: Y60204931

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

           
           
           
           
           
           
           

برنامه

غذایی

تیرماه

تم هفتگی کندو

برنامه

غذایی

مرداد ماه

     
           
           
           
           
مهارت های یونا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
فارسی 43%
زبان انگلیسی 92%