سارا حسینی

سارا حسینی

کندو کد: Cando1234

انضباط در کندو

بسیار خوب

شرکت در برنامه های کندو

شرکت در 6 برنامه

رابطه با مربیان و دوستان

عالی

پیشرفت در آموزش ها

بسیار سریع

سال 1398 سال 1399 سال 1400
خرداد 1400 اردیبهشت 1400 فروردین 1400 اسفند 1399 بهمن 1399 دی 1399
آذر 1399 آبان 1399 مهر 1399 شهریور 1399 مرداد 1399 تیر 1399
01/03/1400 31/02/1400 31/02/1400 30/02/1400 29/02/1400 28/02/1400
27/02/1400 26/02/1400 25/02/1400 24/02/1400 23/02/1400 22/02/1400
           
           
           
مهارت های سارا در کندو آکادمی
هنر 86%
ورزش 69%
اطلاعات عمومی 43%
اعتماد به نفس 92%